Waar de school voor staat

Waar de school voor staat

Openbare basisschool De Broekheurne is een echte buurtschool waar mensen graag komen. Het is een multiculturele school waarin we respect hebben voor elkaar. Verschillende geloven en culturen komen hier samen. Ieder kind is welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Onze kernwaarden zijn: Vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkhed, respect en plezier.

Wij willen nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Het is onze missie om kinderen een stevige basis te bieden en te ondersteunen het vermogen te ontwikkelen om te kunnen functioneren in de toekomst. We richten ons op de cognitieve vaardigheden in samenhang met houdingen, motivaties en beeldvorming. Waarmee kinderen in staat zijn om te verwoorden: wat wil ik, wat kan ik en wat doe ik.

  • Leren leren: Leerlingen zijn in staat (voor)kennis te activeren, nieuwe vormen van leren toe te passen zoals het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden, vaardigheden en samenwerkend leren. Leerlingen weten informatie die beschikbaar is te verwerven, te verwerken en via (co)creatie toe te passen en betekenisvol te maken.
  • Leren communiceren: Leerlingen zijn in staat te communiceren en te reflecteren over hun eigen leerproces en ontwikkeling. Ze weten daarbij gebruik te maken van ondersteunende materialen en multimediamiddelen. Daarnaast zijn leerlingen in staat actief deel te nemen aan discussies en kunnen oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Leerlingen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijs.
  • Leren geluk organiseren: Leerkrachten en leerlingen hebben geleerd hun eigen geluk te organiseren en een bijdrage te leveren aan het geluk van anderen. Ze zijn in staat hun talenten optimaal te benutten en daarmee invloed uit te oefenen op hun betrokkenheid en welbevinden. Op momenten dat ze zich minder gelukkig voelen weten ze van en met elkaar het geluk terug te vinden zowel in het echte leven als de virtuele wereld.

Het komende schooljaar betekent dat voor obs de Broekheurne dat we o.a. met de volgende ontwikkelpunten aan het werk gaan:

  • Het borgen van een sterk didactisch en inhoudelijk deskundig team met betrekking tot opbrengstgericht werken met als doel de opbrengsten van de leerlingen te blijven verbeteren.
  • De groepen en dagen zo organiseren waardoor leerkrachten optimaal de instructie kunnen geven die de leerlingen nodig hebben. En waardoor er vakoverschrijdend gewerkt kan worden.
  • Zo organiseren van de verschillende vakken dat ze met elkaar integreren met als doel dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen, aangesproken worden op zijn of haar talenten en de nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd. Waarbij het gebruik van taal en de taalontwikkeling de belangrijkste pijler is om rekening mee te houden.
  • De school werkt samen met instanties uit de buurt om zoveel mogelijk mensen te verbinden. De school biedt een veilige haven voor kinderen, ouders en alle betrokkenen. Het is een plek waar mensen met open armen worden ontvangen en neemt een belangrijke plaats in binnen het netwerk van stadsdeel Zuid.

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder vertrouwen heeft in de school, en dat de school vertrouwen heeft in u.