Internebegeleiding

Onderwijskundig begeleider

Tot een belangrijke taak van de onderwijskundig begeleider hoort het ondersteunen en coachen van de leerkrachten. Zij motiveert leerkrachten om zich verder te professionaliseren in hun werk en omgang met kinderen. Ze gaat o.a. kijken bij de leerkrachten in de klas. Samen met de leerkrachten bespreekt de OKB’er de vorderingen en de behaalde toetsresultaten van de individuele leerling en van de groep tijdens groepsbesprekingen. Tijdens deze besprekingen wordt ook bekeken of de resultaten voldoen aan de vastgestelde normen en onze verwachtingen (de groepsplannen).

N.a.v. de analyse van de resultaten worden er nieuwe groepsplannen opgesteld. Deze kunt u vinden in plan B² Indien nodig wordt er voor (een deel van) de groep of voor een individuele leerling een handelingsplan gemaakt door de groepsleerkracht in overleg met de OKB’er. Dit wordt altijd besproken met de ouders.

Naast de toetsresultaten wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen gevolgd. De OKB’er legt van iedere leerling een leerling-dossier aan, waarin alle relevante gegevens worden bewaard. Als een leerling de school verlaat, wordt er een onderwijskundig rapport opgestuurd naar de volgende school. Ook worden de gegevens van het leerlingvolgsysteem op groeps- en schoolniveau door de onderwijskundig begeleiders bijgehouden en geëvalueerd.